مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست یا شکوائیه شرکتهای خصوصی