شناسه ملی اشخاص حقوقی

فایل کلی شناسه های ملی۱

شناسه ملی اشخاص حقوقی۲(کلیک کنید)

فایل مذکور شامل حدود ۴۰۰۰ شناسه ملی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی پرکاربرد می باشد که در صورت عدم وجود نام در فایل فوق میتوانید از سامانه www.ilenc.ir استعلام نمائید.