اصلاح دادخواست تنظیمی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا قبل از ابلاغ

در فرضی که مندرجات فرم های تنظیم شده از جانب دفاتر خدمات قضايي با مندرجات اولیه ی دادخواست تهیه شده از جانب خواهان مغایرت داشته باشد تا وقتي كه ابلاغ نشده مطابق با نظر اداره ي حقوقي ميتوان اصلاح كرد و اصلاح آن‌بر اساس دادخواست خواهان الزامی است و اصلاح آن امری اداری است که با صلاحدید مقامات مسئول در دادگستری و یا دستور قاضی دادگاه مربوط انجام می شود (اگر ابلاغ شده باشد ديگر اصلاح آن امكان پذير نيست)

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.