نظریه مشورتی تاریخ تحویل به دفاترخدمات الکترونیک قضایی تاریخ وصول و ملاک دادخواست (اعم از بدوی واخواهی و تجدیدنظرخواهی)

نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۷۲۶  شماره پرونده: ۹۹-۹۷-۷۲۶ ع   تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

 استعلام

همان گونه که مستحضرید از مدتی قبل و در اجرای مقررات مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین دادگستری مبادرت به ثبت و ارسال دعاوی و دادخواست های خود از طریق دفاتر مذکور می نمایند. در این بین وکلای دادگستری نیز از طریق سامانه خود کاربری دادخواست ها و لوایح خود را به دادگاه های مربوطه ارسال می کنند در برخی مواقع و پس از ارسال دادخواست از طریق کارتابل مربوطه به دفتر خدمات قضایی دفتر مذکور ضمن اعلام نواقصی مانند کسر تمبر مالیاتی عدم ضمیمه نمودن قرارداد مالی (خصوصی) وکیل با موکل و یا عدم ثبت نام موکل در سامانه ثنا مبادرت به عودت دادخواست یا شکواییه به کارتابل وکیل می نماید. بعد از انجام خواسته های اعلامی در نهایت دادخواست به مرجع قضایی ارسال می شود. در پاره ای موارد به سبب این که رفع و انجام درخواست های دفاتر خدمات زمان بر بوده و ممکن است با انجام امور مذکور مهلت مقرر قانونی اقدام قضایی به اتمام برسد و دادخواست بعد از انقضای مهلت تحویل دادگاه شود؛ مانند اینکه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی به حکمی را در روز نوزدهم مهلت قانونی انجام می دهد و پس از واریز هزینه تجدیدنظرخواهی دادخواست را از طریق سامانه به دفتر خدمات ارسال می کند و دفتر نیز با اعلام ایراداتی مجددا دادخواست را به کارتابل وکیل عودت می دهد؛ وکیل در راستای رفع ایرادات اعلامی اقدام می کند اما چند روزی زمان طی می شود و در نهایت مجددا در روز بیست و پنجم یعنی پنج روز خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست رفع نقص شده را به دفتر خدمات قضایی ارسال می دارد و دفتر مذکور هم پرونده را نزد مرجع قضایی ارسال می کند. با توجه به این که دادخواست مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی به رویت دادگاه رسیده است خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید که: ۱- مهلت اقدام وکیل از تاریخ اولین ارسال دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه خواهد شد یا ملاک عمل در محاسبه زمان اقدام وصول دادخواست به دفتر مرجع قضایی است؟ ۲- در صورتی که ملاک عمل وصول دادخواست به مرجع قضایی باشد نقش دفاتر خدمات قضایی در وصول این دادخواست چیست و تاریخ ارسال دادخواست به دفاتر مذکور (ولو ناقص به زعم دفتر خدمات) از حیث قانونی چه اثر حقوقی دارد؟ ۳- با توجه به این که بررسی دادخواست و ضمائم آن از هر حیث از وظایف دادگاه و مدیر دفتر دادگاه است آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حق و مسئولیتی از حیث بررسی شرایط دادخواست دارند؟

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مواد ۵ ۶ و۷ آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات قضایی و کانون آن ها موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وصول دادخواست (اعم از بدوی واخواهی و تجدیدنظرخواهی) از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فاقداشکال است و تاریخ تحویل به این دفاتر تاریخ وصول و ملاک محاسبه مواعد خواهد بود. رفع نقص اعلامی از سوی دفتر خدمات الکترونیک قضایی به مانند رفع نقص دفتر دادگاه مانع در مهلت تلقی کردن دادخواست های مذکور نیست. شایسته ذکر است تفاوتی بین تقدیم دادخواست های مذکور به وسیله وکیل یا غیروکیل نیست.

تصویر دستور را در ادامه  مشاده نمائید 

تاریخ تحویل به دفاتر تاریخ وصول و ملاک دادخواست (اعم از بدوی واخواهی و تجدیدنظرخواهی)

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.