سرنوشت چک بعد از فوت ذینفع و قبل از تایید چک در سامانه صیاد

▪️در صورت فوت صادر کننده قبل از ثبت چک در سامانه صیاد سند مزبور صرفا سندی عادی و مدنی محسوب شده که می‌توان به لحاظ حقوقی، دادخواست مطالبه وجه به طرفیت وراث صادر کننده مطرح نمود.

▪️همچنین در صورت فوت صادر کننده بعد از ثبت چک در سامانه صیاد، از آنجا که پس از فوت صاحب حساب، حساب وی در بانک مسدود می‌شود لذا باز هم امکان کارسازی چک وجود نداشته و تنها راه حل ممکن ارائه دادخواست مطالبه وجه به طرفیت وراث است.

▪️اما در صورت فوت گیرنده چک قبل از تایید در سامانه صیاد، از آنجا که فرآیند صدور چک بر اساس قانون جدید چک (هم شامل ثبت از ناحیه صادر کننده در سامانه صیاد و هم تایید از ناحیه گیرنده در سامانه صیاد است) بدين ترتيب این فرایند تکامل نیافته است لذا صدور چک قابل تصور نیست بنابراین در این فرض نیز وراث گیرنده چک ‌می‌بایست به طرفیت صادر کننده دادخواست مطالبه وجه مطرح نمایند

📌 تلگرام

📌 اینستاگرام

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.